ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
SINIF ÖĞR. BÖL PROGRAMI
A : Alan Bilgisi    GK : Genel Kültür    MB : Meslek Bilgisi
Toplam Kredi :145
    I. YARIYIL   T U K     II. YARIYIL   T U K
SNF 101 Temel Matematik I A 2 0 2 SNF 110 Temel Matematik II A 2 0 2
SNF 102 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü A 1 2 2 SNF 111 Temel Fen Bilimleri A 3 0 3
SNF 103 Kıbrıs Tarihi A 2 0 2 SNF 112 Kıbrıs Türk Kültürü A 1 2 2
SNF 104 Müzik I A 1 2 2 SNF 113 Müzik II A 1 2 2
SNF 105 Türkçe  I: Yazılı Anlatım GK 2 0 2 SNF 114 Türkçe II : Sözlü Anlatım GK 2 0 2
SNF 106 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I GK 1 2 2 SNF 115 Atatürk İlke ve İnklap Tarihi GK 2 0 2
SNF 107 Yabancı Dil I GK 2 0 2 SNF 116 Sanat Eğitimi  GK 1 2 2
SNF 108 Genel Coğrafya A 2 0 2 SNF 117 Eğitim Felsefesi GK 2 0 2
SNF 109 Eğitim Bilimine Girş MB 3 0 3 SNF 118 Gelişim Psikolojisi MB 3 0 3
Toplam 19 Toplam 20
    III. YARIYIL   T U K     IV. YARIYIL   T U K
SNF 201 Türk Dili I : Ses ve Yapı Bilgisi A 2 0 2 SNF 210 Türk Dili II : Cümle ve Metin Bilgisi A 2 0 2
SNF 203 Güzel Yazı ve Teknikleri Öğretimi A 1 2 2 SNF 211 Yabancı Dil Öğretimi II A 1 2 2
SNF 214 İlkokulda Drama A 2 2 3 SNF 212 Fen Bilimleri Labaratuvar Uygulamaları A 0 2 1
SNF 204 Kıbrıs ve Ülkeler Coğrafyası A 2 0 2 SNF 213 Seçmeli I GK 1 2 2
SNF 205 Yabancı Dil Öğretimi I GK 1 2 2 SNF 202 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi A 1 2 2
SNF 206 Eğitimde Bilişim Teknolojileri II GK 1 2 2 SNF 215 İlkokulda Sınıf Yönetimi MB 2 2 3
SNF 207 Müzik Öğretimi A 1 2 2 SNF 216 İlkokulda Program Geliştirme MB 2 0 2
SNF 208 Öğrenme Psikolojisi MB 1 2 2 SNF 217 Okul Deneyimi MB 1 4 3
SNF 209 Öğretim ilke ve Yöntemleri MB 3 0 3 Toplam 18
Toplam 19
    V. YARIYIL   T U K     VI. YARIYIL   T U K
SNF 301 Fen Bilimleri Öğretimi A 1 2 2 SNF 310 Türkçe Öğretimi A 1 2 2
SNF 302 İlkokuma ve Yazma Öğretimi A 1 2 2 SNF 311 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB 1 2 2
SNF 303 Sosyal Bilgiler Öğretimi A 1 2 2 SNF 312 Matematik Öğretimi II A 1 2 2
SNF 304 Matematik Öğretimi I A 1 2 2 SNF 313 Yabancı Dil Öğretimi IV A 2 0 2
SNF 305 Yabancı Dil Öğretimi III A 2 0 2 SNF 314 Bilimsel Araştırma Yöntemleri GK 1 2 2
SNF 306 Görsel Sanatlar Öğretimi A 1 2 2 SNF 315 Seçmeli II GK 2 0 2
SNF 307 Hayat Bilgisi Öğretimi A 1 2 2 SNF 316 Öğretmenlik Uygulaması II MB 1 4 3
SNF 309 Öğretmenlik Uygulaması I MB 1 4 3 SNF 317 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı MB 1 2 2
SNF 308 Türk eğitim tarihi GK 2 0 2 Toplam 17
Toplam 19
    VII. YARIYIL   T U K     VIII. YARIYIL   T U K
SNF 401 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları A 2 0 2 SNF 410 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi A 2 0 2
SNF 402 Seçmeli III A 2 0 2 SNF 411 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitimi A 1 2 2
SNF 403 Öğretmenlik Uygulaması III MB 1 4 3 SNF 412 Trafik ve İlkyardım A 2 0 2
SNF 404 Eğitimde Rehberlik MB 3 0 3 SNF 414 Öğretmenlik Uygulaması IV MB 1 4 3
SNF 405 Özel Eğitim MB 1 2 2 SNF 415 Seçmeli IV MB 2 0 2
SNF 406 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB 2 0 2 SNF 416 Eğitim Sosyolojisi GK 2 0 2
SNF 407 Topluma Hizmet Uygulamaları GK 1 2 2 SNF 419 Araştırma Projesi 2 A 0 0 0
SNF 417 Araştırma Projesi 1 A 0 0 0 SNF 418 Çevre Eğitimi A 2 0 2
Toplam 16 Toplam 15

SINIF  ÖĞRETMENLİĞİ  DERS TANIMLARI

 

I.YARIYIL

 

TEMEL MATEMATIK I

Matematiğin tanımı, doğası ve yapısı; kümeler ve kümelerde işlemler (kesişim, birleşim, kapsama, fark, vb.); doğal sayılarda dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme); çeşitli sayma sistemleri (taban aritmetiği); tam sayıların yapısı ve özellikleri (bölünebilme, kalanlı bölme, vb.); kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı; rasyonel sayılarda dört işlem; reel sayı kavramı; reel sayılar kümesi ve reel sayılarda işlemler (kök, kuvvet,..),sayısistemlerivehiyerarşikmodeli, sayısistemlerinindörtişleme gore kapalılıközellikleri, matematiksel Modelleme, dörtişlemiçeren problem çözmevekurma, 10’luk tabandakibirsayıyıbaşkatabanlardayazmavebaşkatabanlardayazılmışbirsayıyı 10’luk tabanaçevirme, 10’luk tabanıdışındakitabanlardadörtişlem, ispatlarıylabirlikte 2, 3, 4, 5 ve 10 içinbölünebilmekuralları, enküçükortakkatve enbüyükortakbölen, kesirvekesirlerledörtişlem, kesirveoranilişkisi, ondalıkkesirdesayılarınyazılmasıvedörtişlem, örüntü, temel geometric şekiller, temeluzaygeometri – geometric cisimlerveaçınımlarıileölçükavramıvetemelölçübirimlerikonularınayerverilecektir.

 

 

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ                                                                                                                  

Bu derste; eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler konuları işlenecektir.

 

 

 

YABANCI DİL I

Bu derste; üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri konuları işlenecektir.

 

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I 

Bilisim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak isletim

sistemleri, kelime islemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu,

egitimde İnternet kullanımı, bilisim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve

egitimdeki yeri, bilisim sistemleri güvenligi ve ilgili etik kavramları.

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, Bilişim Teknolojilerinin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

 

 

GENEL COĞRAFYA

Bu derste; Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb.) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları konuları işlenecektir

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ

Beden Eğitimi; spor branşları; insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma; insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, jimnastik malzemeleri ve kullanımı. Oyun türleri; futbol, voleybol ve basketbolun kural ve teknikleri, halk dansları (Türk halk oyunları), kişisel sağlık, jimnastik; düzen çalışmaları, müzikli danslar, modern danslar.

 

KIBRIS TARIHI

Kıbrıs tarihinin genel amacı öğretmen adaylarının kıbrıs tarihi konusunda yeterli olarak bilgilenmelerini sağlamak ve ilkokul çağındaki çocukların yaşadıkları topraklar hakkında yeterli bilgilere sahip olarak yetişmelerine olanak  sağlamaktır. Bu derste Kıbrısın Ilkçağda ve Ortaçağdaki durumu ile kimler  tarafından yönetildiği ,  Türklerin adaya geldiği süreçte, Kıbrısın Osmanlılar tarafından fethedilmesi, Anadoludan Türklerin getirilerek adaya  yerleştirilmesi,Osmanlı döneminde Kıbrıs kültür ve uygarlığı,ekonomik ve sosyal yaşam,Kıbrısın yönelitiş biçimi, adanın Ingilizlere devri,Ingiliz yönetiminde Kıbrıs Türklerinin siyasi,ekonomik,sosyal vekültürel durumları ile Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulması ve sonrasında meydana gelen gelişmeler.Kıbrıs Türklerinin mücadeleleri,1974 Barış Harekatı ve sonrasında meydana gelen gelişmeler aktarılarak öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak ve günümüzü değerlendirmelerine olanak sağlamak

 

MÜZİK I

Eğitimde müzik; rolü ve içeriği; temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş; toplu çalma ve söyleme; yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Müzik öğelerini tanıma, dinleme, seslendirme ve besteleme çalışmaları; müziğe tarihsel bakış, diğer kültürlerdeki müziksel yapılar, müzik becerilerinin geliştirilmesi; çalgı, ses ve nota eğitimi, müzikte ünitelere uygun konular, oyunla çocuk müzikleri.

 

TÜRKÇE1 YAZILI ANLATIM

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri,(anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

 

 

 

 

II. YARIYIL

 

ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ                                                        

Bu derste; kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, sanayi devrimi ve Fransız devrimi, Osmanlı Devleti’nin dağılışı (XIX. yüzyıl), Tanzimat ve ıslahat fermanı, I. ve II. meşrutiyet, Trablusgarp ve balkan savaşları, 1. dünya savaşı, Mondros ateşkes antlaşması, Wilson ilkeleri, Paris konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya genelgesi, ulusal kongreler, mebussan meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar, teşkilat-ı esasi kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya meydan muharebesi ve büyük taarruz, kurtuluş savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan antlaşması, saltanatın kaldırılması,Bu derste; siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik), bütünleyici ilkeler konuları işlenecektir.

 

TEMEL FEN BİLİMLERİ

Bu derste; doğa/fen bilimlerinin konusu ve ilkeleri, fen biliminin temel kavramları, fen bilimlerinin diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, fen bilimleri öğretiminin amaçları, ilkokul programında yer alan fen bilimleri konularına ilişkin genel bilgiler, özellikleri ve günlük hayattaki karşılıkları ve kullanım alanları konuları işlenecektir.

 

. SANAT EĞİTİMİ

Bu dersin amacı, geleceğin öğretmenlerinin; sanatın insanların sosyal yaşamı üzerindeki etkisinin farkında olmasını sağlamaktır.Sanatın çocukların eğitim sürecinde oynadığı önemli rolü ve estetik algılarının gelişimine katkılarını kavramalarını sağlamaktır.

 

Şu konularda yoğunlaşılmalıdır;

·         Sanatın tüm dalları ile ilgili bilgi, sanat tarihi, kültür,

·         Eleştirel düşünme becerisi,

·         Sanatın dili,  estetik,

·         Yaratıcılığın farkındalığı, yaşama katkısı ve kendine uyarlayıp geliştirme,

·         Öğrencilerde yaratıcılığı geliştirme ve yaşamda uygulama becerisi geliştirmelerini sağlama,

·         Sanatın diğer alanlarla bağlantılarını kavrama ve günlük yaşamda kullanabilme,

·         Sanat ile ilgili bilgileri eğitim stratejileri ile bütünleştirilmesi, değerlendirme sanatın kültürle ilişkisi, Çağdaş sanat akımları, temel tasarım eğitimi

 

EĞİTİM FELSEFESİ

Bu derste; felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri konuları işlenecektir.

 

TEMEL MATEMATİK II

Denklem kavramı; birinci ve ikinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemler; basit çarpanlara ayırma işlemleri; bağıntı ve fonksiyon kavramı ve örnekleri; ikili işlem kavramı ve örnekleri; birinci ve ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafikleri (doğru, parabol,vb.); temel düzlem geometri bilgileri (temel elemenlar, üçgen ve çokgenlerin temel özellikleri); temel uzay geometri bilgileri (küp, prizma, silindir, pramit, koni, küre, vb.); temel trigonometri bilgileri (dik üçgende trigonometrik oranlar, basit trigonometrik fonksiyonlar,vb.); ölçü kavramı ve temel ölçü birimleri (uzunluk, alan, hacim, ağırlık, zaman, açı ölçü birimleri). Matematiksel olayları gözlemlemeye dayalı bilgisayar ortamlarının kullanılması. Sketchpad ve Cabri gibi yazılımların kullanılması.

 

MÜZİKII

Eğitimde müzik; rolü ve içeriği; temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş; toplu çalma ve söyleme; yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Müzik öğelerini tanıma, dinleme, seslendirme ve besteleme çalışmaları; müziğe tarihsel bakış, diğer kültürlerdeki müziksel yapılar, müzik becerilerinin geliştirilmesi; çalgı, ses ve nota eğitimi, müzikte ünitelere uygun konular, oyunla çocuk müzikleri.

 

TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münezara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ : Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. 

 

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Doğum öncesinden başlayarak okulöncesi dönem sonuna kadar insan gelişimini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri ele alır.Gelişimdeki temel kavramları (örn: Biyolojik,psiko- dinamik, davranışçı ve bilişsel) irdeler. İlkokul döneminden itibaren yetişkinlik dönemine kadar insan gelişimini ele alır, Bu yaş dönemindeki psiko-motor, kişilik , ahlak, psiko-sosyal, bilişsel ve cinsel gelişimi inceler.

 

 

KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ

Bu derste, öğretmen adaylarının, genelde Halk Bilimi özelde ise Kıbrıs Türk Halk Kültürü alanında  bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir

 

 

 

 

III. YARIYIL

 

TÜRK DİLİ 1 :SES VE YAPI BİLGİSİ

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçe’nin ses özellikleri; yabancı kelimelerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş, bileşik kelimeler; kelime grupları, kelime çeşitleri, fiil, isim, zarf, sıfat, zamir, bağlaç, takı,ünlem; Türkçe’de kök kelimeler, isimden isim ve fiil yapma ekleri, fiildeden isim ve fiil yapma ekleri, çekim eklerinin çeşitleri, kalıplaştırma.

 

GÜZEL YAZI VE TEKNİKLERİ ÖĞRETİMİ

Güzel yazı yazmada kullanılan malzemeler ve kullanım teknikleri. Güzel yazıya hazırlık çalışmaları. Dik temel yazı büyük ve küçük herfler. Dik el yazısı büyük ve küçük harfler. Eğik temel yazı büyük ve küçük harfler. Eğik el yazısı büyük ve küçük harfler. Teori ve uygulamaları.

Kesik uç ile yazı karakterlerinden dik ve eğik karakterler. Roma eğik yazısı. Harf kelime cümle aralıkları bilgisi. Okunaklı, işlek, süratli yazılabilen el yazısı becerisinin kazandırılması. Blok ve stif kuralları teorisi ve uygulamaları. Güzel yazı yazmada kullanılacak yüzeyler. Yüzey tercih sırası. Mekan, donanım, yüzey ve malzemenin öğretimde etkili kullanımı. Yüzey tercih sırasına göre farklı karakter yazıların değişik yüzeylerde öğretimi. İlkokulda her sınıf düzeyine uygun yazı öğretiminde yapılacak etkinlikler ve öğretim teknikleri. Blok ve stif kurallarına uygun estetik ve dekoratif köşe yazılarının oluşturulması. Sınıflarda kullanılabilecek iki boyutlu ders levhalarını resim ve yazı bilgilerini ortaklaştırarak blok ve stif kurallarına uygun hazırlanması. Değerlendirme.

 

KIBRIS VE ÜLKELER COĞRAFYASI

Kıbırıs’ın yeri ve konumu; Kıbrıs’ın  fiziki özellikleri; (jeopolitik ve jeomorfolojik özellikleri) iklimi, hidrografi özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü; sosyo ekonomik özellikleri; nüfus, yerleşimi, tarım (ormancılık, hayvancılık); enerji, sanayi, ulaşım, ticaret, turizim; matematiksel konum özellikleri; özel konum özellikleri (komşular); ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Kıtalara genel bakış (ülkeleri toplu tanıma); deniz ve okyanusların dağılışı; iklim kuşakları ve bitki örtüsü; kıtalardan örnek ülke incelemeleri; Kıbrıs’ın ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ilişkide bulunduğu ülkeler

 

 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I

Bu ders, üniversite ögrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyetteokuma, konusma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerinisaglayacak biçimde tasarlanmıstır. Bu derste ögrencilerin “Yabancı Dil ” dersindekazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici baglamlar yaratılmasına, dilin islekligini artırıcı alıstırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletisim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla ögrencilerin dilsel ve iletisimselyetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir

 

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

Eğitim alanında son teknolojiyi takip etme ve öğrenme hedeflenmektedir. Eğitimi daha verimli hale getirmek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bilgisayar tabanlı  birçok yazılım ve donanım geliştirilmektedir. Öğretmenlerin en etkili bir şekilde ders  anlatımı ve ders yönetimi için sınıf ortamında öğrenciler tarafından günümüze uygun platformlar geliştirilecektir.Bu platformları anlama,  kullanma , öğretme ve geliştirme  dersin esas hedeflerindendir.

 

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Dersintemelamacıöğretmenadaylarınaöğrenmeninoluşumunukavratmakveöğretime ilişkinmodelleriuygulayabilmebecerisinikazandırmaktır.Öğrenmeveöğretimei ilşkintemelkavramlar, öğrenmekuramları, öğretmemodelleri, öğretimstratejileri, öğretimteknikveyöntemleri, öğrenmeürünleriveöğretimi, öğretimde çağdaşyaklaşımlarveöğretimhizmetininniteliğininartırılmasıdersinkapsamınıoluşturmaktadır.

 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Bu derste; öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri konuları işlenecektir.Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

Bu derste; İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikleri dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilkokul oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar (ders planı, çalışma planları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi konuları işlenecektir

 

 

MÜZİK ÖĞRETİMİ

İlköğretimde I. kademede müzik ders programının incelenmesi, müziğin diğer derslerle ilişkileri; İlköğretimde I. kademede uygulanan müzik öğretimi yöntem ve teknikleri; müzik ders planlarının hazırlanması, performansın değerlendirilmesi, müzik öğretiminde sınıf yönetimi, müzik becerilerinin geliştirilmesi; dinleme, söyleme, çalma ve besteleme çalışmaları.Bu derste; müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları konuları işlenecektir.

 

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

 

TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ

Türkçe’de fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; kelime öbekleri; Türkçe’de cümle çeşitleri; basit cümle, bileşik cümle, şartlı bileşik cümle, içiçe bileşik cümle; çeşitli metinler üzerinde kelime ve cümle tahlilleri; Türkçe’de belirlilik, ad ve fiil cümlelerinde belirlilik; ad tamlamaların özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).

 

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

Fen bilgisilaboratuvardersi, ilköğretim I. KademeyeyöneliklaboratuvardeneylerieSasaalınmaktadır.BudersLaboratuvaryöntemininveetkinliklerini,Laboratuvarınfizikiyapısıhakkındabilgiyi, fen bilgisi- İlköğretim I. Kademeyeyöneliköğretimyapraklarıhazırlamayı, hazırlananÖğretimyapraklarınıkullanarakilköğretim I. Kademeyeyönelikdeneyleryapılmasınıkapsamaktadır.

 

İLKOKULDA  DRAMA

Bu derste; eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi konuları işlenecektir.

 

 

İLKOKULDA  SINIF YÖNETİMİ

Bu derste; sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıf içi iletişim ve etkileşim; sınıf yönetiminin tanımı ve sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları; sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler; sınıf yönetimi modelleri; sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama; sınıfın fiziksel ortamının düzenlenmesi; sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi; sınıfta zamanın yönetimi; sınıf organizasyonu; öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma, sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar işlenecektir.

 

 

 İLKOKULDA  PROGRAM GELİŞTİRME

Bu derste; ilkokulda program geliştirme süreçleri ve günümüz ilkokul programlarına yansımaları işlenecektir. Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri;öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması;dünyada,  Kıbrıs’ta  ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

 

 

OKUL DENEYİMİ

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir  öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunlar, araç-gerç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri. Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem uygulama konuları; öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.

 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II

Bu ders, üniversite ögrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyetteokuma, konusma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerinisaglayacak biçimde tasarlanmıstır. Bu derste ögrencilerin “Yabancı Dil ” dersindekazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici baglamlar yaratılmasına, dilin islekligini artırıcı alıstırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletisim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla ögrencilerin dilsel ve iletisimselyetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir

 

 

SEÇMELİI

Her öğretim yılı başında belirlenen derlerden Akademik kurul tarafından seçilecektir.

 

 

V.YARIYIL

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Bu derste; Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilkokul programındaki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, vb.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar işlenecektir.

 

MATEMATİK ÖĞRETİMİ I

Bu derste; matematiköğretimininamacıvetemelilkeleri; matematikğretiminintarihçesi (Dünya'da, Kıbrıs veTürkiye'de); matematiköğretimindeyararlanılacaköğretmeveöğrenmestratejileri; ilkokulmatematikprogramınınkapsamı, amacıveözellikleri; belli başlıöğrenmekuramlarıvematematiköğrenimiileilişkileri; matematikeğitimindeönemli Beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akılyürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgiteknolojilerinikullanma, çocuktasayıkavramınıngelişimi (saymaöncesigelişmeler, birebireşleme, kardinaldeğer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamakdeğeri, doğalsayılarınoluşumuveyapısalözellikleri; aritmetikişlemler, ilkokulmatematikdersiprogramındakiilgilikonular, kazanımlarvebunlarauygunetkinlikörnekleri İşlenecektir.

 

 

İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

Bu derste; dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde başarısızlık nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler(özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi( tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları konuları işlenecektir.

 

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ

Bu derste; fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Kıbrıs  ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar işlenecektir.

 

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ

Bu derste; zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi konuları işlenecektir.

 

 

 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Bu derste; Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Kıbrıs’ta Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları;

Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram vb. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi konuları işlenecektir.

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I (1. Sınıflar)

Bu derste; üst sosyo-ekonomik ve kültürel düzeydeki uygulama okulundaki sadece 1.sınıflarda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama konuları işlenecektir.

 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ III

İngilizceÖğretiminingenelamacıöğretmenadaylarınailkokula Yönelikİngilizcepedagojisinianlayabilmelerineolanaktanıyıpuygulamabecerilerinigeliştirmektir.Bu dersteİngilizceöğretimininamacıvetemelilkeleri, yabancıdilöğretimininkısatarihçesi, dilöğretimindeyararlanılabilecekyöntemveteknikler, ilkokulİngilizceprogramınınkapsamı, hedefleriveözellikleriöğretilmektedir. Yabancıdilöğretimyöntemlerinden Grammar Translation Method, Direct Method, Audio-Lingual Method, Total Physical Response ve Communicative Language Teaching kuramlarıveöğretimteknikleriörneklerlegösterilmektedir. Yabancıdilöğretimtekniklerindeiseyenisözcüklerinöğretilmesi, cümlekalıplarının, zaman kiplerinin, dilinişlevseL kullanımbiçimleri, dinleme, konuşma, okuma, yazmabecerilerininnasılkazandırılacağı, birlikteçalışmavebirlikteöğrenmeteknikleri vb. Konularöğretilmektedir.Dersinuygulamaboyutundailkokullardadersgözlemleme, gözlemamaçveyöntemleri, mikroöğretimvegerçeksınıfortamındadersverilmesiçalışmalarıyapılmaktadır.  

 

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Türk egitim tarihinin, egitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki egitim durumuve ögretmen yetistiren kurumlar. Türk Egitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı,felsefî, düsünsel ve politik temelleri. Türk Egitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu:tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanısı ve önemi; Türk egitim sisteminde laiklesme.TürkEgitim Devrimi 3: Karma egitim ve kızların egitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halkevleri. egitim sisteminin dayandıgı temel ilkeler, Üniversiteler ve ögretmen yetistirme. Yakın dönem  Türk egitim alanındaki gelismeler

 

 

VI. YARIYIL

 

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Bu derste; Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve sunu, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; bilgilendirici ve hikâye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma; metinlerden anlam kurma, metinlerle ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve kuralları; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; İlkokul Türkçe programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi, programa ilişkin örnek etkinlik uygulamaları konuları işlenecektir.

Ayrıca Türkçenin ana dili, yabancı dil ve ikinci dil olarak öğretiminde geçmişteki ve günümüzdeki durumun karşılaştırılması, Türkçenin anadil ve ikinci dil olarak öğretiminde kullanılan yaklaşımlar, yöntemler, teknikler ve uygulamalar işlenecektir.

 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu derste; eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme konuları işlenecektir.

 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Bu derste; öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya  gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Kıbrıs’ta ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu konuları işlenecektir

 

BİLİMSEL  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu derste; bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi vb.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlanması konuları işlenecektir.

 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ  IV

Bu derste; Türkçe ve İngilizce öğretimin karşılaştırılması, ilkokul düzeyinde İngilizce öğretimde olarak öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem, teknik ve uygulamalar, ilkokul yabancı dil dersi 2, 3 ve 4. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri konuları işlenecektir.

 

 

MATEMATİK ÖĞRETİMİ II

Bu derste; kesirler, kesirleriöğrenmedeöğrencigüçlükleri, kesirlerinfarklıanlamları, kesirmodelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerleişlemler, ondalıkkesirler, ondalıkkesirlerleişlemler, geometri, çocukta geometric düşünceningelişimi, 2 ve 3 boyutlugeometrikonularıvebunlarınöğretimi, ölçmeveölçüler, çocuktaölçmefikriningelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, veriyönetimi, tablovegrafikler, matematikeğitimindeölçmevedeğerlendirme, çokluölçme-değerlendirmeyöntemveteknikleri, ilkokulmatematikdersiprogramındakiilgilikonular, kazanımlarvebunlarauygunetkinlikörnekleriişlenecektir.

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (2. VE 3.SINIF)

Bu derste; alt düzeydeki sosyo-ekonomik, kültürel düzeydeki uygulama okulundaki4. Ve 5.  sınıflarda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama konuları işlenecektir.

 

 

SEÇMELİ II

Her öğretim yılı başında belirlenen derlerden Akademik kurul tarafından seçilecektir.

 

VII. YARIYIL

 

İLKOKULLARDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI

Bu derste; birleştirilmiş sınıf kavramı, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önemi; birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler, birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi ile  çok kültürlü eğitimin tanımı, amaçları, bileşenleri ve boyutları; tarihsel süreç içinde eğitimde çok kültürlülük;  eğitimde çok kültürlülükle ilgili yaklaşım ve teoriler; sosyal kimlik, sosyal ve kültürel çeşitlilik; sosyalleşme ve sosyal kaynaştırma; güç ve ayrıcalıkların yaratılmasında ve sürdürülmesinde eğitimin rolü; çok kültürlü sınıflarda öğretim programının düzenlenmesi ve öğretim ortamımın şekillendirilmesi konuları işlenecektir. Bu dersin ilkokuldaki diğer eğitim uygulamalarını da içerecek biçimde yenilenmesi gerektiği düşünülerek dersin içeriği güncellenmiştir.

 

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI III(4.-5. Sınıf)

Bu derste; merkezi okulların dışındaki uygulama okulundaki 4. Ve 5.. sınıflarda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama konuları işlenecektir.

 

EĞİTİMDE REHBERLİK

Bu derste; temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri konuları işlenecektir.

 

ÖZEL EĞİTİM

Bu derste; temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar konuları işlenecektir.

 

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Bu derste; Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri; eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; Türk eğitim sisteminin yapısı; yönetimle ilgili teoriler, süreçler ve Türk eğitim sisteminin yönetimi; okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım konuları

işlenecektir.

 

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümüretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimseletkinliklere izleyici, konusmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumlulukçerçevesinde çesitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 

SEÇMELİ III

 

 

 

VIII. YARIYIL

 

İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

Bu derste; kaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri; kaynaştırma öğrencilerinin özellikleri; kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki durumları, diğer öğrencilerle olan sosyal ilişkileri ve öğretim durumları; kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması; kaynaştırma programının bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi; kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları ve değerlendirme konuları işlenecektir.

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI IV (1.,2.3.4.5.SINIF)

Bu derste; öğrenci ihtiyacına göre seçilecek uygulama okulundaki sınıflarda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama konuları işlenecektir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Toplumun mevcut heterojen yapısını göz önünde bulundurarak, temel  din ve ahlak bilgisi verilmesi hedeflenmektedir.  Dünyada bulunan dinleri anlama ve  ortak  özelliklerini kavrama  hedeflenmektedir. Bunun yanında toplumun ve dünyanın ahlak yapısını anlama hedeflenmektedir.

 

TRAFİK- İLKYARDIM

Ulaştırma politikaları ve Kıbrıs  gerçeği, uzun –kısa mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım

Aile ve çocuk sağlığı, sanitasyon, sık rastlanan hastalıklar ve önleme yolları, sağlıklı yaşam, trafik kuralları, trafik ve toplum yaşamı, ilk yardım.

 

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Bu derste; sosyolojinin tanımı, diğer bilimlerle ilişkileri, sosyolojinin kurucuları, eğitim sosyolojisinin içeriği, eğitim alanındaki sosyolojik teoriler, eğitimin bir kurum olarak önemi, eğitimin genişlemesi ve eşitsizlik ile eğitimde tabakalaşma konuları işlenecektir.

 

ARAŞTIRMA PROJESİ  (MEZUNİYET PROJESİ)

Bu derste; Okullarda edindiği gözlem ve bilgiler dahilinde sınıf-içinde yaşanan bir öğrenme problemini araştırma konusuna dönüştürebilme, konuyla ilgili literatür çalışması ve tartışma, belirlenen araştırma konusu ile ilgili literatür çalışmasının raporlanması, belirlenen araştırma konusu ile ilgili araştırmanın planlanması, planlanan araştırma ile ilgili ön uygulama yapılarak, toplanan verilerin analiz süreci, analiz edilen verileri raporlama, araştırmanın sunumu konuları işlenecektir.

ön uygulaması yapılmış konunun ön-uygulama sonuçlarına göre revize edilmesi, uygulama okulunda nihai uygulama yapılması, toplanan verilerin analiz süreci, uygulama önerilerinin sınıf-içinde uygulanması ve araştırmanın raporlanması ve sunumu konuları işlenecektir.

 

ÇEVRE EĞİTİMİ

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin agı, habitat, rekabet;ortak yasam ve karsılıklı yasama, yasamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akısı, maddenindolasımı, nüfus artısı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler,davranıs kirliligi, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyleilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkelyasam, global bakıs, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılıgı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalısmalar, kurum ve kuruluslar.

 

 

SEÇMELİ IV

 

**** SEÇMELİ DERSLER, her öğretim yılı başında belirlenen derslerden Akademik kurul tarafından seçilecektir.

 

 

SEÇİMLİK DERSLER  İÇERİĞİ

ALAN BİLGİSİ

 

Ses ve Konuşma Becerileri (diksiyon)

Konuşmanın önemi ,  İyi bir konuşmacı olmak neden önemli?    Konuşmacının tavır ve tutumu,Hitabet ile ilgili yanlışlar,   Olumlu atmosfer yaratmak, iyi bir konuşmacının özellikleri, İyi bir konuşmanın özellikleri, Ses ve nefes kontrolü,    Güçlü konuşma için nefes egzersizleri, Beden dili, Ses / sesin doğru kullanılması, Diksiyon / Artikülasyon çalışmaları,Doğru Türkçe,   Konuşma dili yazı dili farklılıkları,   Söcük – cümle yanlışları, Heyecan ve duygu kontrolü, Konuşma için prova ve zihinsel hazırlık, Zor Dinleyiciler – Zor Sorular,   Zor sorulara yaklaşım,   Zor dinleyicilerle başa çıkma

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

Anadili Türkçe olmayan öğrencilere Türkçe öğretimi .Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin incelikleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve dil öğretiminde yeterlikler/kazanımlar;Uluslararası öğrencilerin yaşadıkları zorlukların sosyolojik olarak incelenmesi ve çözüm yolla, Dil öğretiminde temel yaklaşım ve yöntemler, Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek araç ve gereçlerin seçimi, hazırlanması ve uygulanması, Eğitsel oyunların hazırlanması ve uygulanması, Dil öğretiminde teknolojiyi etkili kullanma yolları, Metin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar,Dil öğretiminde okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçme ve değerlendirme

Ders Kitabı İnceleme

Öğretmen adaylarının, ilkokulda ders kitabı seçiminde ve düzenlemede kullanılacak ilkeleri kavrayabilmesi;uygulamada kullanılan ders kitaplarını öğretim programı bakımından inceleyebilmesi;öğretim programında benimsenen kuram, yaklaşım, felsefe ve programın ögeleri (amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri, değerlendirme) bakımından inceleyebilmesi ve ders kitaplarını bu ögelerve ders kitabı hazırlamada dikkat edilen ölçütler (bilimsel dil, içerik ve fiziksel özellikler) bakımındaninceleyebilmesi.

 

İstatistik

Merkezi Eğilim Ölçütler, Dağılma Ölçütleri, Olasılık Teorisi, Süreksiz Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları, Örnekleme Teorisi, Hipotez Testleri, Kategorisel Veri Analizi (Ki-Kare), Korelasyon Analizi, Tekli Regresyon Analizi-OLS, Çoklu Regresyon Analizi, Anova

 

Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi

Risk faktörleri ve etkileri, risk faktörlerinin yarattığı çocuk grupları; sokakta yaşayan ve çalışançocuklar, sektörlere bağlı çalışan çocuklar, parçalanmış aile çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar,suça yönelmiş çocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, gelişimsel açıdan risk altındakiçocuklar, elverişsiz çevresel koşullarda yaşayan çocuklar ve özellikleri, eğitimlerindeki kritikunsurlar, alınabilecek önlemler, risk altındaki çocukların eğitimlerine yönelik Türkiye’de ve diğerülkelerde uygulanan projeler.

 

 

 

Kapsayıcı eğitim

 

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitiminhukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar;kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimdetutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcıeğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyaldestek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerindekapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları

 

Kapsayıcı Dil Öğretimi

Bu derste, tespit edilebilir zihinsel ve fiziksel engeli olmadığı hâlde düzeyine uygun okuma, yazma,konuşma, dinleme ve görsel okuryazarlık becerileri kazanamamış öğrencilerin dil becerilerinigeliştirmek amacıyla, zenginleştirilmiş dil öğretim etkinlikleri hazırlama ve uygulama çalışmalarıüzerinde durulur; ana dili farklı olan çocuklara nasıl okuma yazma öğretimi yapılacağıyla ilgiliteknik, yöntem ve etkinlikler üzerinde durulur; farklı sosyo-ekonomik kesimlerden farklı düzeydeön bilgilerle okula gelmiş ve bundan dolayı dil becerilerini kazanma ve kullanmada sorun yaşayanöğrencilerle, okul ve ev ortamında değişik nedenlerden dolayı (öğretmen değişikliği, uyum sağlayamama,ev şartlarının yetersizliği, aile içi şiddet ve geçimsizlik vb.) dil becerilerini yeterli düzeydekazanıp kullanamayan öğrencilere nasıl öğretim yapılacağı hususları üzerinde durulur; göç yoluylagelen çocuklara Türkçenin yabancı dil/ikinci dil olarak öğretimi ve öğretim sürecinde kullanılan yaklaşımlar,yöntemler, teknikler ve uygulamalar.

 

Çocuk Edebiyatı

Dünyada ve Türkiye ve Kıbrıs’ta çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıylatanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocukedebiyatı yapıtlarının işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım,içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi vebunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının,okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocuklarınhangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenençeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca,tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 

MESLEK BİLGİSİ

Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemigelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocuklukdönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocuklukdönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

 

 

 

İlkokulda Değerler Eğitimi

Bu derste, Öğrencilerde toplum bilincini oluşturabilmek ve onların sosyal becerilerini güçlendirebilmek amaclanmaktadır. Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması

 

Öğretim Alanında Yeni Yaklaşımlar

Davranışçı öğrenmeden, bilişselci ve yapılandırmacı öğrenmeye geçiş sürecinin değerlendirilmesi, eğitimde yeni yaklaşımların incelenmesi, proje tabanlı öğrenme, problem tabanlı öğrenme, işbirlikçi öğrenme, bilgisayar temelli öğrenme, çoklu zekâ kuramı uygulamaları, beyin temelli öğrenme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kavramsal değişim ve kavram yanılgıları, yeni yaklaşımların farklı konu alanlarında eğitim durumlarına uygulanma çalışmalarının yapılması ve değerlendirilmesi.

Üstün zekalılar ve yetenekliler eğitimi

Bu derste öğrenciler üstün zekalılar eğitimi ve yetenek gelişimiyle ilgili temel kavramların yanında, bu ders zekânın ve üst düzey zekânın tanımlarını; üstün zekâlıların eğitimine duyulan gereksinimin gerekçeleri; üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tanımı; üstün zekâlı bireylerin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, ahlâki ve kişilik özellikleri; üstün zekâlı bireylerin belirlenmesi; üstünlüğün gelişmesinde ilk öğrenmelerin önemi; okulöncesinde bazı çevresel faktörlerin bilişsel gelişime etkileri; üstün zekâlıların eğitiminde yönetimsel önlemler; üstünler için içeriğin farklılaştırılması ve öğretimin bireyselleştirilmesi; üstün zekâlıların eğitiminde kullanılan belli başlı modellerin kısaca tanıtılması gibi temel kavramsal konuları içerir. üstün zekalılarve yetenekliler eğitimine uygun öğretim farklılaştırma teknikleri ve uygulamalarını içerir. Ayrıca derste müfredat farklılaştırması ve zenginleştirmesi konuları üzerinde durulacaktır. Konulardan bazıları: farklılaştırılmış öğretim, müfredat zenginleştirmesi, ve farklılaştırılmış ders planı hazırlanması.

 

Bilim ve Araştırma Etiği

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayınetiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar;taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırmave yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sıkgörülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler

 

Eleştirel ve Analitik Düşünme

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmeningruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmeninyöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özelliklerive kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyenfaktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitikdinleme; eleştirel ve analitik yazma.

 

 

 

 

 

 

Açık ve Uzaktan Öğrenme

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi;Dünyada ve ülkemizde uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimdekullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimive bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmişöğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmenyetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyaligeliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerininbelirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri(dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusalve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHBtipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olançocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

 

 

 

GENEL KÜLTÜR

 

Ekoloji ve Tarım

Dersin amacı Çevre faktörleri ile bitkisel ve hayvansal organizmalar arasındaki ilişkileri öğretmektir.  Bitki, doğal kaynak ve insan, Bitki, doğal kaynak ve çevre, Bitki ve iklim, Bitki ve tarı, Tarımsal faaliyet ve çevre, Tarımsal faaliyetlerin iklim, toprak ve diğer etkenler üzerindeki etkilerini öğrenir değerlendirir.

 

 

Satranç

Dersin amacı satranç ile ilgili temel konu içeriklerini teorik ve uygulamalı olarak vermek.

 

 

1             Satrancın tanımını ve tarihçesini açıklayabilme

2             Satranç oyun kurallarını anlayabilme ve uygulayabilme

3             Satrancın temel becerilerini kavrayabilme ve uygulayabilme

4             Satranç taktiklerini kavrayabilme ve uygulayabilme

5             Satranç antrenörlük ve öğretim becerilerini kavrayabilme

6             Satrançta uygun öğretim yöntemlerini kullanabilme

 

 

Kıbrıs Türk Folklörü ve Modern Danslar

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarındayöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler,; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının

sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları, modern danslar

 

Bilgisayar - İleri Uygulamalar

Sunum programı özellikleri ve uygulamaları, bilgisayarlar arası iletişim, internet erişim ve özellikleri, e-posta kullanımı, veritabanı hazırlama, web sayfası tasarım ve yayımlama uygulama yazılımlarını kullanabilme. Ani-virüs ve güvenlik yazılımlarının kurulum ve ayarlanması. Verilerin yedeklenmesi ve korunması.

 

Barış Eğitimi

Barış eğitimine giriş, barışı engelleyen unsurlar, önyargı, çatışma tarzlarını (kaçınma, uzlaşma, işbirliği, yarışma, onaylama-kabullenme) ; sert duygusal tepkilerinin bilinci ve empati geliştirme; empati, yapıcı tartışma, etkili dinleme, atılganlık, ben/sen cümleleri gibi becerileri kazandırma; çeşitli etik ikilemlerle karşılaşıp onları çözüme kavuşturma; öğrencileri medya ve şiddet ilişkisi ve medyadaki olumsuz rol modelleri ile ilgili olarak bilinçlendirmek ve onlara, medyada şiddet günlüğü tutarak, kendi günlük televizyon ve bilgisayar oyunları alışkanlıklarıyla ilgili farkındalık kazandırmak;çatışma çözme,uyuşmazlık giderme etkinlikleri.

 

Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları

Demokrasinin tanımı, kapsamı ve tarihsel gelişimini açıklayabilecek,  Çocuk haklarına ilişkin temel kavramları ve çocuk hakları sözleşmesini açıklar,   Dünyada ve ülkemizde demokrasi eğitiminin gelişimini açıklar, ilkogretimde demokrasi eğitimi ve çocuk haklarının önemi ve gereği, ilkogretimde demokrasi eğitimi ve çocuk haklarında eğitim ortamlarını açıklayabilecektir. ilkogretimde demokrasi eğitimi ve çocuk haklarında çevre-okul-aile işbirliğinin önemi,  demokrasi eğitimi ve çocuk haklarına ilişkin etkinlik örnekleri, çocuklara vatandaşlık bilinci kazandırma uygulamaları gerçekleştirme

 

Eğitimde Güncel sorunlar

Bu derste, Eğitim bilimleri bakış açısıyla eğitimde yer alan güncel sorunları ele alıp tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Eğitim sistemimizin işleyişindeki yetersizlikler,bilgi toplumuna geçiş,teknolojik ve bilimsel gelişmeler,küreselleşme ve bunların sonucunda eğitim sistemine ilişkin beklentilerin artması ya da beklentilerin farklılaşması bu sorunlardan bazılarıdır. Öğretmen yetiştirmede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

 

Sanal Ortamda Eğitim Çalışmaları

Uzaktan eğitim, internet ve eğitim,Kıbrıs ve dünyadaki gelişmeler, konuyla ilgili yasa, tüzük veya yönetmelikler, Özerklik (Otonom) ve Bağımsızlık Kuramları, Sanayi Kuramı, uzaktan eğitim kavramları, uzaktan eğitim modelleri, Internet Temelli Uzaktan Eğitimin Teknoloji Boyutu, uzaktan eğitimin geleceği,sanal gerçeklik ve eğitimde kullanılması, sanal ortamların eğitimdeki kullanırlığı ile ilgili değerlendirmeler, sanal ortamda öğrenme.

 

Ev idaresi

Ev yönetimi ile ilgili temel kavramlar, tanımlar, ev yönetiminin amaçları; ailenin tanımı, ailede yaşam dönemleri, ailede yetki, görev ve sorumluluk paylaşımı, aile ve diğer sosyal kurumlarla ilişkiler, ailede kaynaklar(zaman, para, enerji…) ve kaynakların etkili kullanımı, ailede iş ve verimlilik, aile ekonomisi, ailede sorun yaratan konular ve olası çözüm yolları, evlilikte çözülme ve boşanma, ev araçları, ev ve giyim eşyaları, ailede sağlıklı beslenme ve beslenme bilinci

 

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığınnedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamdarisk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetinrolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılıkile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci